John Themelis

 Laouto, Violin, Sandouri, Lyra, Zourna, Saxophone & Bouzouki 

Dimitrios Dallas

 Tsabouna, Clarinet, Gaida, Santouri, Zourna, Lyra, Laouto, Violin, Accordian & Bouzouki 

Dimitri Papadimitriou

 Daouli, Doumbeleki, Defi, Daire, Toumbaki, Drums Set & Guitar 

Izaki Metropoulos

 Violin, Laouto, Bouzouki 

Sarantos Kaperonis

 Gaida, Lyra, Floghera, Trumpet